سنگ فرش هر خیابان از طلاست

ثروت سریع
بهمن 24, 1396
Show all

بعد از جنگ ویران کننده کره، چونگ و یکی از بزرگترین شرکت های جهان را ساخت . او بنیانگذار شرکت دوو می باشد . . او یک ریسک کننده جسور در جهان سوم محسوب می شود . کیم مسلما برای فعالیتهای خود محرکی دارد، اما محرک او زیاده طلبی نیست .

او چهره ممتاز و شناخته شده ای در کره و جهان است . برای درک بهتر نگرش این مرد تسلیم ناپذیر کتاب را حتما مطالعه کنید .